Oficina Municipal Vivenda

Per a actualitzar una renda de lloguer segons l'IPC, punxe açí.

_______________________________________________

El foment del lloguer és un element fonamental per a facilitar l'accés a la vivenda als ciutadans  i en especial als jóvens i a sectors de població amb pocs mitjans econòmics.

L'Agència Municipal de Lloguer és un servici de caràcter integral, que es presta a través de Nous Espais Torrent, que intermèdia entre els propietaris de vivendes susceptibles de ser llogades i els futurs inquilins, prestant-los suport i assessorament professional, realitzant labors de mediació si es produïxen desacords i aportant garanties a les parts si haguera incompliments.

_________________________________

Els PROPIETARIS que deixen les seues vivendes en la bossa, es beneficiaran d'un servici de gestió d'arrendaments que contempla els servicis següents:

Busca i selecció d'inquilins.

Estudi de la situació econòmica dels inquilins (la seua capacitat de pagament per a fer front al pagament de la renda).

Elaboració del contracte d'arrendament.

Garanties en cas d'impagament: segur d'impagament de lloguer que inclou el desdonament, la reclamació de renda, avanç de les mateixes i actes vandàlics.

- Gestió de subministraments (aigua, llum, gas, etc.)

- Conciliació i mediació del Servici en la resolució dels conflictes que puguen sorgir amb els inquilins.

- Suport per a sol·licitud d'ajudes de propietaris de vivendes de lloguer en matèria de rehabilitació o les que puguen concedir-los les administracions.

- Assessorament i gestió, si és el cas, del depòsit de la fiança de lloguer.Els
INQUILINS que s'inscriguen en l'Agència Municipal de Lloguer, es beneficiaran de forma gratuïta, d'un servici que contempla els següents avantatges i servicis:

- Busca de vivenda segons zona i preu requerit.

- Servici d'orientació sobre el mercat de lloguer en el municipi: preu per zones, servicis, transports, col·legis, etc.

- Comprovació de l'estat general de la vivenda: amb inventari detallat d'efectes i dossier de fotografies digitals.

- Garantia del bon estat de la vivenda llogada: les vivendes disposen d'una assegurança de llar continent i de les certificacions que s'exigisquen en cada moment (novetat).

- Conciliació i mediació en la resolució dels conflictes que puguen sorgir amb els propietaris.

- Informació i suport en la tramitació d'ajudes públiques per a arrendataris de vivendes.

_______________________________________________


1. SERVICI INTEGRAL:

Es tracta d'un servici d'informació, assessorament legal, econòmic-fiscal, tècnic i la gestió professionalitzada del lloguer.


2. GESTIÓ PROFESSIONALITZADA:

El servici es presta per gent qualificada i amb una àmplia experiència en el mercat immobiliari, este caràcter professional és fonamental per a respondre a les exigències de les parts i obtindre així la seua confiança en el servici.


3. GARANTIES:

S'establix un sistema de garantia a través d'una assegurança de caució (impagament de renda) i si és el cas multirisc de llar.


4. CONSERVACIÓ DE LA VIVENDA ARRENDADA:

Es garantix un bon estat de les vivendes, a través de diferents instruments: segur de llar i suport en la gestió de subvencions per a rehabilitació.


5. INTERMEDIACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

S'establixen procediments formals i normalitzats de mediació i resolució de conflictes entre les parts del contracte.


6. SUPORT EN LA TRAMITACIÓ D'AJUDES I SUBVENCIONS:

L'Agència Municipal de Lloguer, proporciona assessorament personalitzat i individual sobre totes les ajudes públiques de foment de lloguer tant per als propietaris com per als inquilins.