B. Informació econòmica, pressupostària i estadística

B.1. Contractes

Exercici 2015

Exercici 2019

B.2. Encàrrecs i comandes de gestió de l'Ajuntament de Torrent

B.2.1 Encàrrecs a medi propi

B.2.2 Comandes de gestió

Comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d'Educació infantil i primària, d'Educació especial i d'Adults de Torrent

Comanda de gestió del manteniment de la jardineria pública municipal de Torrent

B.3. Convenis de col·laboració

B.4. Pressupost d'ingressos i gastos

B.5. Comptes anuals i informes d'auditoria

B.6. Informació estadística

B.7. Serveis de l'empresa

B.8. Plans i programes de l'empresa

B.9. Altres dades