Principis

PRINCIPIS QUE REGIXEN L'ACTUACIÓ DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A.  


La justificació per a mantindre qualsevol societat mercantil de capital públic local és guanyar eficacia, flexibilitat i agilitat en la gestió de determinats servicis públics. 


NOUS ESPAIS TORRENT S.A.: 


1). Unix eixa eficàcia, flexibilitat i agilitat, amb el respecte als principis de legalitat, interdicció de l'arbitrarietat, objectivitat, jerarquia, mèrit, capacitat i igualtat. 


2). Complix el procediment per a la contractació d'obres i servicis, establit en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 


3). Respecta els principis de mèrit i capacitat en la selecció i contractació de personal. 


4). Fomenta la transparència i l'accés a la informació pública, i complix les normes de bon govern, d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre. 


5). Racionalitza la seua estructura organitzativa d'acord amb els principis d'eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera,  desenrotllats en la Llei 27/2013, de 27 de desembre. 


6).  Garantix un control financer i pressupostari rigorós. 


7). Afavorix la iniciativa econòmica privada.