05 des. 2014

OPCIONS DE PERMANÈNCIA EN UNA VIVENDA LLOGADA OBJECTE D'UNA EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA DESPRÉS DE LA REFORMA DE LA L.A.U.

Art. 10. Permanencia vivienda alquilada tras ejecución hip.

És la pregunta que qualsevol inquilí es fa quan rep una notificació del jutjat perquè presente el seu contracte de lloguer.

La recent reforma de la L.A.U. ha produït importants canvis en la protecció donada a l'inquilí en els casos en què el dret del propietari quedava resolt com a conseqüència de l'adjudicació de la finca a un nou propietari per una execució hipotecària.

En el nostre mercat de lloguer la majoria de les vivendes no estan inscrites en el Registre de la Propietat, i tampoc pareix previsible que el que llogue després de la reforma, vaja a inscriure el lloguer en el Registre, bé per desconeixement o simplement per no voler suportar el cost que comporta. A això s'afig que si la hipoteca ja existia en el moment de concertar l'arrendament i l'arrendatari diligentment decidix inscriure el seu dret, tampoc quedarà protegit.

Així les coses, amb anterioritat a la reforma, els lloguers de vivenda la duració dels quals no haguera complit els cinc anys, no s'extingirà en casos d'execució hipotecària, encara que estigueren inscrits després de la hipoteca o no estigueren inscrits. Eixa redacció atorgava una especial protecció a l'arrendatari, mantenint-li en la vivenda, almenys durant un termini mínim d'estada de cinc anys.

Per als lloguers de vivenda la duració del qual superara els cinc anys, el dret de l'arrendatari quedaria resolt llevat que l'arrendament es trobara inscrit en el Registre de la Propietat, amb caràcter previ a la hipoteca.

Després de la reforma, el legislador per diferents motius, modifica radicalment el que establix la llei, establint que el nou lloguer de vivenda que no fóra inscrit o inscrit després de la hipoteca, quedarà resolt en cas d'execució hipotecària. És a dir, siga quina siga la duració del lloguer, este quedarà finalitzat, tant si s'haguera inscrit després de la hipoteca, com si no s'haguera inscrit.