19 set. 2014

INSCRIPCIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER AL REGISTRE DE LA PROPIETAT

Art. 7. Inscripción contrato alq. Registro
A pesar dels diferents canvis introduïts per la L.A.U. en matèria de lloguer, hi ha quelcom que s'ha mantingut inalterable i és la consideració del contracte de lloguer com un acord entre particulars que es formalitza en un document privat.
 
Així les coses, no existix per tant obligació d'inscriure'l en el Registre de la Propietat. La majoria de contractes no s'inscriuen. No obstant això només s'obté una completa protecció jurídica inscrivint-lo en el Registre de la Propietat.
 
La inscripció es formalitza acudint primer al notari perquè certifique l'acord i és eixe document oficial el que s'inscriu posteriorment en el Registre de la Propietat.
 
Avantatges de la inscripció per a l'inquilí:
 
  • L'inquilí té la seguretat que el que lloga és el verdader propietari de l'immoble.
  • Un contracte inscrit protegix enfront de tercers. En el cas que durant la vigència del contracte l'immoble es venga a tercers (particular-empresa), el nou propietari es veurà obligat a sotmetre's a les condicions d'allò que s'ha firmat per l'anterior propietari.
  • Amb la modificació de la L.A.U., la inscripció en el Registre permet a l'inquilí mantindre el dret d’'adquisició preferent si el propietari vol vendre la casa.
 
Avantatges de la inscripció per al propietari:

  • Es pot incloure una clàusula que permeta al propietari recuperar immediatament l'ús de la vivenda en cas d'impagament de renda, però només si l'acord s'ha inscrit en el Registre.
 
Inscriure el contracte també té algun desavantatge, la principal és el paperam i el cost, existint a més una limitació en els drets de l'inquilí en el cas que la vivenda estiga hipotecada amb anterioritat a la firma del contracte. Si el propietari no paga i s'inicia l'execució, l'arrendatari pot ser desnonat a pesar que el contracte estiga inscrit pel principi de “prior in tempore potior in iure”.