14 maig 2014

CONSEQÜÈNCIA DE LA FALTA DEPÒSIT DE FIANÇA DE LLOGUER EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Art. 3. Falta Depósito

 

La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans; la Llei 8/2004, de 20 d'octubre i el Decret 333/1995, de 3 de novembre del Govern Valencià, regulen el règim de fiances per arrendaments de finques urbanes. 


L'incompliment d'esta obligació ocasiona conseqüències tant per al propietari com per a l'inquilí:


Per al propietari: Si es presenta passats els primers 15 dies hàbils des de la data de celebració del contracte, el recàrrec a aplicar serà del 5,10% o 15%, sense interessos de demora, si l'ingrés s'efectua dins dels 3, 6 o 12 mesos següents. Però quan hagen transcorregut més de dotze mesos, sense consignació, li serà girada per l'administració la corresponent liquidació pel recàrrec del 20% i els corresponents interessos de demora per l'ingrés de fiança sense previ requeriment.


Per a l'inquilí: La deducció varia en funció de la situació personal de l'arrendatari. En general, es pot deduir el 15% de les quantitats aportades fins a 459 euros, encara que els menors de 35 anys i discapacitats podran deduir el 20% fins a 612 euros i els discapacitats menors de 35 anys un 25% fins a 765 euros. Per a poder beneficiar-se de la deducció prèviament ha d'haver-se constituït el depòsit de la fiança a favor de la Generalitat Valenciana. En el cas que el propietari no ho haja realitzat, Hisenda girarà una declaració complementària que obligarà a tornar les quantitats deduïdes per eixe concepte.