05 des. 2019

PUBLICATS LLISTATS DEFINITIUS AJUDES DE LLOGUER GENERALITAT

Art. 9. Ayudas Alquiler GV. Plan 2015-2016

En data 2 de desembre de 2019,  s'han publicat en el DOGV les Resolucions, de la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, corresponents als LLISTATS DEFINITIUS del Programa d'ajudes de lloguer d'habitatge i al lloguer per a joves per a l'exercici 2019, que publiquem en aquest apartat.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les  sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs com s'indica més avall.

Per a rebre el pagament de l'ajuda al lloguer concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris justificatius de l'abonament de la renda del lloguer de l'any 2019.

Disposa d'1 mes, a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV, és a dir, del 3 de desembre de 2019 al 2 de gener de 2020, inclusivament,  per a presentar els rebuts bancaris corresponents als mesos transcorreguts a partir del moment de la  presentació de la sol·licitud (febrer-març) fins al mes de novembre de 2019

Els rebuts dels últims mesos (novembre i desembre), no disponibles en el termini citat en el paràgraf anterior, podrà presentar-los fins al mes de gener de 2020.

La presentació dels rebuts justificatius com més prompte millor permetrà agilitar el procés del pagament de l'ajuda.

Els justificants podran aportar-se mitjançant tràmit telemàtic o bé dirigir-los als Serveis Territorials d'Habitatge corresponents, o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra la present Resolució de 27 de novembre de 2019  per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, que posa fi a la via administrativa, cal interposar potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ.

Més informació: http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2019