26 juny 2015

EL LLOGUER D'HABITACIÓ

Art. 15. Alquiler Habitación

La crisi econòmica ha propiciat un augment considerable d'este tipus de lloguers, si en un pis hi ha unes quantes habitacions i es volen llogar de forma individual, açò és un inquilí en cada habitació, hi ha dos possibilitats de fer-ho:

Que l'arrendador del pis preferisca un sol contracte, d'esta manera es beneficia ell i es perjudica l'arrendatari individual, ja que tots els inquilins seran titulars del mateix contracte i responen solidàriament de la renda, dels gastos, subministraments, etc.

L'arrendatari quedaria perjudicat perquè la renúncia d'un implicaria o que la resta haurien d'assumir la seua part o en cas contrari perdrien el seu dret a seguir en la vivenda.

Que l'arrendador del pis faça contractes individuals amb cada un dels arrendataris. Amb este tipus de contractes, cada arrendatari es responsabilitza del seu, sense que li afecte el que facen els altres.  En estos casos cada arrendatari paga la seua renda; els gastos comunitaris i  subministraments de la vivenda  els paga l'arrendador i després els repartix entre els arrendataris a parts iguals o el que en cada cas s'haja estipulat.

Els contractes individuals es diferencien dels contractes d'arrendament en el següent:

 

  • Els contractes d'arrendament es regixen per la Llei d'Arrendament Urbans mentres que els d'habitació es regixen pel Codi Civil (Arts. 1542 a 1581.)
  • En els contractes d'habitació s'admeten clàusules, pactes i renúncies que no s'admeten en els contractes d'arrendament, amb la qual cosa el propietari es troba més desprotegit.
  • La duració del contracte és un altre element diferenciador, els contractes d'arrendament tenen una duració mínima i màxima establida per llei incloses les renovacions, mentres que els contractes d'habitació la duració es pacta lliurement, no s'hi val a pròrroga, el contracte s'extingix complida la duració pactada, encara que serà automàticament renovat si ambdós parts guarden silenci.
  • El subarrendament està expressament prohibit en els contractes d'arrendament, mentres que en els d'habitació l'arrendatari pot subarrendar sinó s'estipula el contrari.
  • En els contractes d'arrendament la venda de la vivenda no extingix el contracte i si no es pacta el contrari l'arrendatari té el dret d’adquisició preferent, en els contractes d'habitació la venda de la vivenda extingix automàticament el contracte.
  • En els contractes d'arrendament s'establix una fiança obligatòria mínima d'un mes de renda i els d'habitació no hi ha fiança obligatòria.