Avís legal

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL WEB www.nousespais.es


Tot accés a este Lloc Web i l'ús de la informació continguda en el mateix, implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:


1. Utilització de la informació continguda en el Lloc

Nous Espais Torrent, S.A., a través del domini nousespais.es, facilita la consulta lliure i gratuïta d'informació d'interés general de l'empresa i la ciutat de Torrent. Només està autoritzat l'ús personal i no comercial. No s'autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.

 

La informació proporcionada en este Lloc té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable.

L'accés al Lloc, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. Nous Espais Torrent, S.A. no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d'este accés o ús d'informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a què haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.2. Qualitat de la informació i continguts

Nous Espais Torrent, S.A. no garantix l'exactitud, veracitat o integritat dels continguts d'este Lloc Web, ni es responsabilitza de l'accés o ús dels mateixos. No obstant això, desenrotllarà els esforços precisos per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, no podent garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

Nous Espais Torrent, S.A. podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu Lloc Web o en la seua configuració o presentació.

Els llistats que es puguen publicar en este Lloc Web i que continguen dades de caràcter personal s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Estos llistats no constituïxen font d'accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.3. Disponibilitat de la informació

Nous Espais Torrent, S.A. no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. Nous Espais Torrent, S.A., no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l'usuari que es derive de l'accés a este Lloc Web o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.4. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'este Lloc d'Internet, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de Nous Espais Torrent, S.A. o de tercers que hagen autoritzat l'ús de dites continguts a Nous Espais Torrent, S.A., llevat que s'indique expressament la seua lliure disponibilitat.
La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'estes obres constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Nous Espais Torrent, S.A. o d'aquell que siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en este Lloc, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Nous Espais Torrent, S.A. poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si és procedent, a les responsabilitats que del dit exercici es deriven.5. Establiments d'hiperenllaços

Hiperenllaços del Lloc a altres pàgines web: en este Lloc Web s'han inclòs enllaços a pàgines d'Internet de tercers (“enllaços”), que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant això, Nous Espais Torrent, S.A. no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència en el Lloc.


Hiperenllaços des d'altres pàgines d'Internet al Lloc: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de Nous Espais Torrent, S.A. hauran de tindre en compte el següent:

1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Nous Espais Torrent, S.A. i el propietari de la pàgina web en què s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de Nous Espais Torrent, S.A. dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que Nous Espais Torrent, S.A. ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de totes maneres els servicis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la que s'establix l'hiperenllaç.

2. Nous Espais Torrent, S.A. no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

3. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Nous Espais Torrent, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

4. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.